ขณะนี้คุณลูกค้ากำลังชมโซน เรือนพุทธรักษา โดยแบ่งประเภทห้องดังนี้

รูปภาพ

ข้อมูล

ชื่อประเภทห้อง
ห้องพุทธรักษา 4 ท่าน

ลักษณะ


ราคาตั้งแต่
2600 ถึง บาท


ชื่อประเภทห้อง
ห้องพุทธรักษา 2 ท่าน

ลักษณะ


ราคาตั้งแต่
1800 ถึง บาท