ขณะนี้คุณลูกค้ากำลังชมโซน เรือนแคททรียา โดยแบ่งประเภทห้องดังนี้

รูปภาพ

ข้อมูล

ชื่อประเภทห้อง
ห้องแคทลียา 2 ท่าน

ลักษณะ
Superior

ราคาตั้งแต่
1800 ถึง บาท