ขณะนี้คุณลูกค้ากำลังชมโซน เรือนลีลาวดี โดยแบ่งประเภทห้องดังนี้

รูปภาพ

ข้อมูล

ชื่อประเภทห้อง
ห้องลีลาวดี 2 ท่าน

ลักษณะ
Standard

ราคาตั้งแต่
1200 ถึง บาท